Giới thiệu khóa học

Hơn 30 bài học, kèm theo videos, timelapse, text and imagery

Model + Rigging mẫu

Các addons hỗ trợ

Yêu cầu học qua Blender Căn Bản

Phần mềm

Blender 2.8

Phần cứng yêu cầu

GPU Nvidia 9xx trở lên

Hãy đăng ký ngay khoá học này để có thể dựng được nhân vật hoạt hình

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,500,000 đ Đăng ký