Giới thiệu khóa học

Hơn 30 bài học, kèm theo videos, timelapse, text and imagery

10 cảnh kiến trúc thiết lập sẵn cho mục đích tham khảo

Hơn 100 models có thể sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại

Yêu cầu học qua Blender Căn Bản

Phần mềm

Blender 2.8
Các addon cho diễn họa kiến trúc

Phần cứng yêu cầu

GPU Nvidia 9xx trở lên

Hãy đăng ký ngay để hưởng các ưu đãi

Nội dung khóa học (11 giờ)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,500,000 đ Đăng ký